Aprovada en la Junta de Govern del Consorci de dia 18 de gener de 2017 el Pla Anual d'Inspecció Urbanística 2017

PLA ANUAL D'INSPECCIÓ URBANÍSTICA 2017

La Junta de Govern del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'illa de Menorca, en sessió ordinària de 18 de gener de 2017, adoptà, per unanimitat dels sis membres presents, i en votació ordinària, l'acord d'aprovació del Pla Anual d'Inspecció Urbanística per a 2017

Aquest Pla d'inspecció estarà vigent durant l'any 2017 i fins que no s'aprovi un nou Pla
 
Enllaços Relacionats