Contactar


CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA
Plaça Biosfera núm. 5, 07703 Maó
Tel. 971 355989


En aquest espai ens podeu fer arribar els vostres suggeriments, els vostres dubtes, les vostres queixes i tot allò que cregueu convenient.

(no es poden formular denúncies per telèfon o e-mail)
 

Nom i llinatges:
Adreça electrònica:
Detall de la petició: