TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE 2018 DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

El catorzè pressupost del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca vol mantenir la consolidació de la recuperació de l'objectiu inicial d'aquest consorci. Després de la incorporació del municipi de Ciutadella, l´àmbit d'actuació ja abasta tots els municipis de Menorca i, per tant, aquesta entitat pública ha de seguir essent l'instrument de caràcter associatiu i voluntari eficaç per a la consecució de l'adequació a la legalitat urbanística de totes les actuacions dels administrats d'ús i aprofitament del sòl rústic de tota l'illa que constitueix l'àmbit d'actuació territorial d'aquest consorci.

És per això que aquest any 2018 es manté el pressupost efectiu que coincidia amb la creació de la figura d'un segon assessor jurídic a l'equip del Consorci. Atesa la gran quantitat d'expedients, consideram d'una importància cabdal mantenir tot el cos actual de l'entitat perquè l'activitat del Consorci sigui efectiva i s'activi la correcta tramitació i resolució dels expedients que es puguin posar en marxa (mesures cautelars, procediments sancionadors, expedients de demolició o reconstrucció amb la correlativa execució subsidiària)

Així mateix, conformement a allò previst en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, ateses les referències als consorcis que conté en les seves disposicions transitòria sisena i final segona, aquest pressupost s'integrarà en el del Consell Insular de Menorca, mesura concordant amb les obligacions assumides per aquesta entitat de garantir financerament el funcionament del Consorci.

La presidenta del consorci

Susana Mora Humbert


 

PRESSUPOST 2017
CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT SUB. CAPÍTOL TOTAL
         
Capítol 3 Taxes i altres ingressos      
391.00 Sancions 154.298,77 €    
399.02 Ingressos per execució subsidiària 50.000,00 €    
  Subtotal capítol 2   204.298,77 €  
         
Capítol 4 Transferències corrents      
461.00 Transferència del Consell Insular de Menorca 175.000,00 €    
  Subtotal capítol 4   175.000,00 €  
         
  TOTAL ESTAT INGRESSOS     379.298,77 €
         
         
Capítol 1 Despeses de personal      
151-120 Retribucions bàsiques funcionaris 83.654,74 €    
151-121 Retribucions complementàries funcionaris 112.375,80 €    
151-130 Retribucions personal laboral 23.190,39 €    
151-150 Productivitat 16.409,40 €    
151-160 Seguretat Social 73.868,53 €    
221-16204 Prestacions socials segons conveni 800,00 €    
221-127 Pla de pensions 0,00 €    
221-16209 Ajuts Socials segons conveni 7.000,00 €    
  Subtotal   317.298,77 €  
         
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis      
151-226 Despeses diverses 12.000,00 €    
151-227 Despeses per execució subsidiària 50.000,00 €    
  Subtotal   62.000,00 €  
         
  TOTAL ESTAT DESPESES     379.298,77 €