INFORMACIÓ SOBRE EL CONSORCI


DADES BÀSIQUES:

G57357030
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó


FUNCIONS:
 

Constitueix l'objecte principal del Consorci:

- La realització de l'activitat inspectora, dirigida a vigilar i controlar l'adequació envers la legalitat urbanística de totes les actuacions dels administrats d'ús i aprofitament del sòl, que donarà lloc si escau a l'aixecament de les corresponents actes en les quals quedin reflectits els fets que puguin resultar constitutius d'infracció urbanística.

- El coneixement de totes les actuacions que resultin vinculades a l'adopció de les mesures cautelars que escaiguin conforme amb la legislació vigent, i en particular aquella concretada en la disposició de la suspensió immediata de les actuacions en curs d'execució constitutives d'infracció urbanística.

- La incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors que s'hagin de seguir contra les persones responsables de la comissió d'infraccions urbanístiques.

- La incoació, tramitació i resolució dels expedients de demolició o reconstrucció que pertoqui instruir a l'efecte de la restitució a la situació originària de la realitat física alterada com a conseqüència de la comissió d'una infracció urbanística.

- La competència per dictar tots aquells actes formals i la realització de les actuacions materials d'execució forçosa que escaiguin a fi d'imposar coactivament el compliment de les obligacions derivades dels seus acords o resolucions.


ORGANITZACIÓ:

L'organització del Consorci s'estructura sobre la base de la preceptiva existència dels següents organs de govern:

1.- La Presidència, que queda atribuïda al Consell Insular de Menorca (que l'exercirà a través de la personal que l'exerceix a l'Administració insular o, si s'escau, a través d'aquella altra persona en qui delegui o sigui designada per substituir-la en cas de vacant, absència o qualquevol altra circumstància semblant.

2.- La Junta de Govern, és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrada per tots els membres associats, nats i adherits.


PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI

La Presidència del Consorci l'ostenta la Sra. Susana Irene Mora Humbert, Presidenta  del Consell Insular de Menorca.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN

 

 

Membres de la Junta de Govern Titular suplent
Consell Insular de Menorca susana Irene Mora Humbert
presidenta del CIM / presidenta del Consorci

 
 
Ajuntament de Ciutadella Joana Gomila Lluch
batlesa

Jose López Bosch
regidor
Ajuntament de Ferreries  Josep Carreres Coll
batle

 
 
Ajuntament des Mercadal Francesc Ametller Pons
batle

Lluís Arjona camps
regidor
Ajuntament des Migjorn Gran Pedro G. Moll Triay
batle

Enrique Berlinghieri
regidor
Ajuntament d'Alaior Misericordia Sugrañes Barenys
batlesa

Emilio Agis Benejam
regidor
Ajuntament de Maó Dolores Antonio Florit
regidora

Manolo Lora Buzon
regidor
Ajuntament de Sant Lluís Remigio Lora Buzón
regidor

M.Montserrat Morlà Subirats
batlesa
Ajuntament des Castell Florencio Conce Camarós
regidor
Jose Luis Camps Pons
batle
PERSONAL DEL CONSORCI:

Plantilla de personal del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca – exercici 2017

a) Personal funcionari

     Núm. places      PLAÇA

                                  TÈCNICS SUPERIORS
                        1        Gerent Consorci (vacant)
                        2        Assessor jurídic

                                 TÈCNICS GRAU MITJÀ
                       2        Inspector en sòl rústic

                                 ADMINISTRATIUS
                       1        Administratiu

b) Personal laboral 

     Núm. places    PLAÇA

                                 PERSONAL D’OFICIS/COMESES ESPECIALS
                      1         Auxiliar d’inspecció