Portal de transparència

A) INFORMACIÓ SOBRE EL CONSORCI
 

- Dades bàsiques
- Funcions del Consorci
- Organització
- Personal del Consorci
 


B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT
 

B1) Característiques de la pàgina web del Consorci
B2) Informació i atenció a l'interessat
B3) Nivell de compromís i responsabilitat socialC) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA
 

- Pressupost del Consorci.
 


D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS
 

- Contractes, convenis i subvencions
 


E) TRANSPARÈNCIA EN LA PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CONSORCI
 

- Planificació de la tramitació dels expedients d'infracció urbanística (vigent fins que no s'aprovi una nova planificació)

- Pla anual d'inspecció urbanística 2017 (vigent fins que no s'aprovi una nova planificació)
 


F) ALTRES DADES D'INTERÉS
 

- Documents d'utilitat al ciutadà
- Normativa