aaa
Nova web del Consorci i
Creació i regulació de la Seu Electrònica i del Registre Electrònic del Consorci

NOVA WEB DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

aaaNova web del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca

Així mateix, en la reunió de la Junta de Govern del Consorci de data 19 de juliol de 2017 es va acordar la creació i regulació de la Seu Electrònica i del Registre Electrònic del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca (BOIB núm. 103 de 22.08.2017)

A la Junta de Govern del Consorci de 21.3.2018 es va acordar la modificació de l'acord anterior, pel que respecte a la direcció electrònica (BOIB núm. 45, de 12.4.2018)