Pressupost

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE 2020 DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA
--------------------------------------------------------------------------------El setzè pressupost del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca vol mantenir la consolidació de la recuperació de l'objectiu inicial d'aquest consorci. L´àmbit d'actuació abasta tots els municipis de Menorca i, per tant, aquesta entitat pública ha de seguir essent l'instrument de caràcter associatiu i voluntari eficaç per a la consecució de l'adequació a la legalitat urbanística de totes les actuacions dels administrats d'ús i aprofitament del sòl rústic de tota l'illa que constitueix l'àmbit d'actuació territorial d'aquest consorci.

És per això que aquest any 2020 es manté el pressupost efectiu que coincidia amb la creació de la figura d'un segon assessor jurídic a l'equip del Consorci. Donada la gran quantitat d'expedients, considerem d'una importància cabdal mantenir tot el cos actual de l'entitat perquè l'activitat del Consorci sigui efectiva i s'activi la correcta tramitació i resolució dels expedients que es puguin posar en marxa (mesures cautelars, procediments sancionadors, expedients de demolició o reconstrucció amb la correlativa execució subsidiària)

Així mateix, conformement a allò previst en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, ateses les referències als consorcis que conté en les seves disposicions transitòria sisena i final segona, aquest pressupost s'integrarà en el del Consell Insular de Menorca, mesura concordant amb les obligacions assumides per aquesta entitat de garantir financerament el funcionament del Consorci.

El president

PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L'ANY 2020

PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L'ANY 2019
 

PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L'ANY 2018

PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L'ANY 2017