Delegació de competències de la Junta de Govern en la Presidenta del Consorci

INFRACCIONS CONSTITUTIVES DE DELICTE

La Junta de Govern del Consorci, en sessió ordinària de dia 15 de març de 2017, adoptà l'acord següent:

Primer.- Delegar en la Presidència del Consorci l'exercici d'atribució següent:

- Realitzar les gestions corresponents amb el Ministeri Fiscal en els casos d'indicis de delicte o falta en el fet que hagi motivat l'inici del procediment sancionador.

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears