Organització

L'organització del Consorci s'estructura sobre la base de la preceptiva existència dels següents organs de govern:

1.- La Presidència, que queda atribuïda al Consell Insular de Menorca (que l'exercirà a través de la personal que l'exerceix a l'Administració insular o, si s'escau, a través d'aquella altra persona en qui delegui o sigui designada per substituir-la en cas de vacant, absència o qualquevol altra circumstància semblant.

2.- La Junta de Govern, és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrada per tots els membres associats, nats i adherits.PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI

Per Decret de Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2021/70, de 26 de febrer de 2021, es delega la presidència del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística al Sòl Rústic de l'Illa de Menorca en el  conseller executiu cap del Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, Sr. Josep Pastrana Huguet.JUNTA DE GOVERN

L'article 7 dels Estatuts del Consorci (BOIB núm. 159 de 31 d'octubre de 2015) estableix, en relació a la representació dels associats que:

"la representació davant el Consorci de les diferents administracions associades correspondrà als seus respectius presidents o, en un altre cas, a aquelles persones en qui aquestes haguessin delegat,. sempre que tenguin la condició de membres corporatius electes.

No obstant això, en el cas del Consell Insular de Menorca la representació podrà atribuir-se, per delegació de la Presidència a qualsevol dels membres del Consell Executiu, malgrat que no tenguin la condició de consellers electes"

Els membres de la Junta de Govern de l'actual legislatura son
Membres de la Junta de Govern Titular Suplent
Consell Insular de Menorca Josep Pastrana Huguet
conseller executiu cap del Departament d'Economia i Territori
 
Ajuntament de Ciutadella Pere Fiol Benejam
regidor
Jose López Bosch
regidor

Ajuntament de Ferreries Maite Pons Pons
regidora

 Maria Pons Pons
regidora
Ajuntament des Mercadal Francesc Xavier Ametller Pons
batle

 
 Jordi Pons Burillo
regidor
Ajuntament des Migjorn Gran Ramon Verdú Navarro,
regidor

 
Antonia Camps Florit
batlesa
 
Ajuntament d'Alaior Cristóbal Marqués Palliser
regidor

 
 Jose Luis Benejam
batle
 
Ajuntament de Maó Dolores Antonio Florit
regidora

 
Hector Pons Riudavets
batle
 
Ajuntament de Sant Lluís M. Carolina Marques Portella
batlesa
 
Estefania Medina Clement
regidora

 
Ajuntament des Castell Juana Escandell Salom
batlesa
Irene Triay Llufriu
regidora

* Membres de la Junta de Govern a l'anterior legislatura (anys 2015-2019)

El règim de sessions de les Juntes de Govern es va establir a la Junta de Govern extraordinària realitzada el dia 18 de setembre de 2019, en la qual es va acordar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern es realitzin els tercers dijous dels mesos imparells, a les 9 hores.

Posteriorment, a la Junta de Govern ordinària de dia 16 de setembre de 2021 es va acordar modificar el règim de sessions de les Juntes de Govern, establint la seva realització els SEGONS dijous dels mesos imparells, a las 9 horas.


ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2021:

- Extraordinària de dia 28 de gener de 2021
- Ordinària de dia 18 de març de 2021
- Ordinària de dia 20 de maig de 2021
- Ordinària de dia 15 de juliol de 2021
- Ordinària de dia 16 de setembre de 2021

ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2020:

- Extraordinària de dia 20 de febrer de 2020
- Extraordinària de dia 2 de juliol de 2020
- Extraordinària de dia 7 d'octubre de 2020
- Ordinària de dia 19 de novembre de 2020

ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2019:

- Extraordinària de dia 19 de febrer de 2019
- Extraordinària de dia 27 de març de 2019
- Extraordinària de dia 21 de maig de 2019. A les 9 hores
- Extraordinària de dia 21 de maig de 2019. A les 10 hores
- Extraordinària de dia 18 de setembre de 2019.
- Extraordinària de dia 4 de desembre de 2019.

ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2018:

- Extraordinària de dia 19.1.2018
- Ordinària de dia 21.3.2018
- Ordinària de 16.5.2018
- Ordinària de 18.7.2018
- Ordinària de 19.9.2018
- Extraordinària de 27.11.2018

ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2017:

- Ordinària de dia 18 de gener de 2017
- Ordinària de dia 15 de març de 2017
Ordinària de dia 17 de maig de 2017
- Ordinària de dia 19 de juliol de 2017
- Ordinària de dia 15 de novembre de 2017
-  Extraordinària de dia 19 de desembre de 2017