INICI

EL CONSORCI

El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca és una entitat pública i instrumental, de caràcter associatiu i voluntari, que té com a finalitat exercir, dins de l’àmbit territorial de l’illa de Menorca, les distintes competències que la legislació vigent en matèria de disciplina urbanística atribueix a les administracions associades.

El Consorci té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de cada una de les diferents administracions públiques que la integren, dotat de patrimoni i pressupostos propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions.

L’aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci, així com la seva constitució, es va publicar en el BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005.

FUNCIONS

L’objecte del Consorci queda circumscrit al desenvolupament de totes aquelles actuacions jurídiques i materials que exigeix el correcte exercici que les distintes competències que la legislació vigent atribueix a les administracions associades en matèria de disciplina urbanística, i en particular, les següents:

a) La realització de l’activitat inspectora, dirigida a vigilar i controlar l’adequació envers la legalitat urbanística de totes les actuacions dels administrats d’ús i aprofitament del sòl, que donarà lloc si escau a l’aixecament de les corresponents actes en les quals quedin reflectits els fets que puguin resultar constitutius d’infracció urbanística.

b) El coneixement de totes les actuacions que resultin vinculades a l’adopció de mesures cautelars que escaiguin conforme amb la legislació vigent, i en particular aquella concretada en la disposició de la suspensió immediata de les actuacions en curs d’execució constitutives d’infracció urbanística.

c) La incoació, tramitació i resolució dels procediments sancionadors que s’hagin de seguir contra les persones responsables de la comissió d’infraccions urbanístiques.

d) La incoació, tramitació i resolució dels expedients de demolició o reconstrucció que pertoqui instruir a l’efecte de la restitució a la situació originària de la realitat física alterada com a conseqüència de la comissió d’una infracció urbanística.

No obstant l’assenyalat anteriorment, queden en tot cas fora de les atribucions del Consorci les competències municipals que la Llei preveu, en el supòsit d’atorgament de llicències o ordres d’execució contràries a la legalitat urbanística, a l’efecte de la revisió dels actes administratius d’atorgament i de la sanció dels tècnics i corporatius responsables de la seva adopció.

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern del Consorci són:

- La Presidència
- La Junta de Govern

La Presidència del Consorci queda atribuïda al Consell Insular de Menorca, que l’exercirà la presidència de l’Administració insular o, si s’escau, a través d’aquella altra persona en qui delegui.

La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrada per tots els membres associats, nats i adherits. Actualment forma part el Consell Insular de Menorca i tots els Ajuntaments de l’illa.

més informació